Dokumentáció kikérés

Egészségügyi dokumentáció kikérésére
vonatkozó intézményi szabályok

 1. Eljárásrend
 2. Kérelem:

  Az egészségügyi dokumentáció kikérésére vonatkozó megkereséseket az Intézmény az orvosigazgato@sztmargit.hu elektronikus elérhetőségen fogadja, mely megkeresést kérjük, az alábbi adatlap kitöltésével szíveskedjenek megküldeni:

  Egészségügyi dokumentáció kikérő lap

  Dokumentáció átvétel:

  Intézményünk a megkeresésben foglalt elektronikus elérhetőségen értesítést küld a Kérelmező részére, hogy a kért egészségügyi dokumentáció mely naptól kezdődően vehető át.

  Az egészségügyi dokumentáció átvételére az Intézmény „A” jelű épület 1. emelet 106. szobájában hétfőtől csütörtökig: 9:00 és 15:00 óra között, pénteken: 9:00 és 12:00 óra közötti időtartamban van lehetőség.

  A kért egészségügyi dokumentáció személyesen kerül kiadásra, a Kérelmező személyazonosságának, valamint a dokumentáció kikérésére vonatkozó - az alábbiakban ismertetettek szerinti - jogosultságának hitelt érdemlően alátámasztó okirat bemutatását követően.

 3. Egészségügyi dokumentáció megismerésének jogára vonatkozó jogi szabályozás
 4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) az alábbiak szerint szabályozza az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogára vonatkozó szabályokat.

  Saját dokumentáció kérése:

  A beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat - az Eütv. 135. §-ban foglaltak figyelembevételével - megismerni.

  • Ezen esetben a személyazonosság hitelt érdemlő igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez (fényképes személyazonosító igazolvánnyal).

  Más személy dokumentációjának kérése a Beteg egészségügyi ellátásának ideje alatt:

  A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.

  • Ezen esetben a Kérelmező személyazonosságának (fényképes személyazonosító igazolvánnyal) hitelt érdemlő igazolása és a fent hivatkozott meghatalmazás igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez.

  Más személy dokumentációjának kérése a Beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően, a Beteg életében:

  A beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére.

  • Ezen esetben a Kérelmező személyazonosságának (fényképes személyazonosító igazolvánnyal) hitelt érdemlő igazolása és a fent hivatkozott meghatalmazás igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez.

  Más személy dokumentációjának kérése a Beteg halála esetén:

  A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni.

  (Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs)

  • Ezen esetben a Kérelmező személyazonosságának (fényképes személyazonosító igazolvánnyal) és a törvényes képviselői, közeli hozzátartozói vagy örökösi minőség hitelt érdemlő igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez. (Egyes jogosultságok igazolhatók például jogerős hagyatékátadó végzéssel, születési anyakönyvi kivonattal, házassági anyakönyvi kivonattal…stb.)

  Más személy dokumentációjának kikérése a Beteg életében vagy halálát követően:

  A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásos kérelme alapján - akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha

  a) az egészségügyi adatra
  aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
  ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
  b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

  • Ezen esetben a Kérelmező személyazonosságának (fényképes személyazonosító igazolvánnyal) és a házastársi, egyeneságbeli rokoni, testvéri vagy élettársi minőség hitelt érdemlő igazolása, valamint a fenti a, vagy b, pontban rögzített feltételek fennállásának hitelt érdemlő igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez. (Egyes jogosultságok igazolhatók például jogerős hagyatékátadó végzéssel, születési anyakönyvi kivonattal, házassági anyakönyvi kivonattal…stb.)

  Cselekvőképtelen személy dokumentációjának kérése:

  Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, az Eütv. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

  • Ezen esetben a Kérelmező személyazonosságának (fényképes személyazonosító igazolvánnyal) és a fentieket igazoló jogosultságának hitelt érdemlő igazolása szükséges a dokumentáció kikéréshez.
    
 5. Térítési díj
 6. A dokumentumokat első másolatkérés esetén díjmentesen, minden további másolatkérés esetén a Térítési Díjszabályzatban foglaltak szerinti térítési díj banki átutalását követően biztosítja az Intézmény.

 7. Ügyintézési idő

Ügyintézési idő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 nap.